La Fundació CRAM i l’Institut de Ciències del Mar del Centre Superior d’Investigacions Científiques (ICM-CSIC) està duent a terme un estudi en tortugues marines que pretén analitzar biomarcadors en sang susceptibles d’indicar l’exposició a contaminants ambientals, entre els que trobem els plàstics. 

S’ha demostrat que les tortugues marines, degut a hàbits alimentaris i de comportament, són susceptibles d’estar afectades per la presència de plàstics en el mar. A més dels plàstics en forma de partícules macroscòpiques i fàcils d’identificar, trobem els microplàstics i els nanoplàstics, que són de menor mesura, a més dels additius que s’afegeixen a polímers per millorar les seves propietats. D’altra banda, també s’ha observat que els plàstics poden actuar com a superfícies on s’acumulen i concentren els contaminants ambientals. 

Per tot això, es fa evident que la ingesta de plàstics per part d’aquestes espècies poden comportar problemes de salut, ja que alguns d’aquests compostos contaminants són disrruptors endocrins.  

Els centres de recuperació d’animals marins, com el de la Fundació CRAM, tenen un paper important en la conservació d’espècies amenaçades, reintroduint en el medi natural un gran número d’exemplars cada any. Durant aquest període de recuperació, es duu a terme un seguiment dels exemplars a través de paràmetres plasmàtics, entre altres proves diagnòstiques, per avaluar l’estat de salut dels animals en recuperació. Aprofitant que es realitzen analítiques sanguínies rutinàries per procurar la rehabilitació dels animals, es destina una mostra de plasma per avaluar altres biomarcadors susceptibles d’indicar l’exposició a contaminants ambientals.  

L’estudi pretèn establir relacions entre paràmetres de salut general amb altres indicadors d’exposició a contaminants, el que permetrà establir una relació directa entre salud i contaminació marina. 

Per altra banda, les dades obtingudes en un número elevat d’individus de diferents tamanys i sexes permetrà caracteritzar els valors basals d’aquests paràmetres. 

Els valors d’entrada i sortida de les tortugues marines en el centre de recuperació permetran confirmar si hi ha hagut una recuperació fins a valors basals després d’un cert període en les instal·lacions, validant així els valors com eines fiables. 

Tenint en compte que molts contaminants interfereixen en el sistema endocrí, repercutint de manera directa en la capcitat reproductiva dels exemplars, disposar d’un indicador d’exposició per aquests compostos pot ajudar a gestionar i conservar l’espècie.