Resultats de la campanya oceanogràfica realitzada, amb la col·laboració de Freshly Cosmetics, per a determinar si la zona estudiada requereix un grau de protecció superior.

Durant l’any 2021 i 2022, la Fundació per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins CRAM ha portat a terme una campanya oceanogràfica a la Zona d’Especial Conservació (ZEC) del Maresme, amb la col·laboració de Freshly Cosmetics, amb l’objectiu d’estudiar la presència de població planctònica i l’estat de contaminació de la zona per abordar aquesta problemàtica i arribar a constatar si la ZEC del Maresme necessitaria un grau de protecció més elevat.

Quant a la població planctònica, s’ha pogut observar, a nivells més costaners, una presència de població planctònica elevada i l’existència d’afloraments de nutrients que alimenten a aquestes poblacions, creant així una gran varietat d’ecosistemes i diversitat. Cal destacar que la base de la majoria dels ecosistemes marins és la població planctònica, ja que representa un primer eslavó de la cadena tròfica al mar, l’aliment de gran quantitat d’espècies. El plàncton són microorganismes que viuen suspesos a la columna d’aigua, i generalment està constituït per dos grups: el zooplàncton i el fitoplàncton. Aquest últim té un gran interès biològic, ja que per mitjà de la fotosíntesi contribueix al medi ambient absorbint grans quantitats de diòxid de carboni i produint el 50% de l’oxigen molecular necessari per a la vida terrestre.

En el cas dels microplàstics, s’ha pogut observar una distribució marcada pel corrent principal que va paral·lela a la costa en direcció nord-sud i la influència dels corrents superficials i els vents que ho mobilitzen; així com una gran presència d’aquests. Cal destacar que, en tots els mostreigs, s’ha trobat presència de microplàstics, en major o menor quantitat, però en totes les mostres recollides existia la seva presència recalcant la gran problemàtica que existeix amb ells, ja que s’han analitzat mides consumibles per diferents tipologies de zooplàncton, el que provocaria l’entrada d’aquests a la xarxa tròfica, o per altres animals de gran mida.

La contaminació per plàstics és una de les principals amenaces que pateixen actualment els nostres mars i oceans. S’aboquen al mar cada any milers de tones de plàstic i produeix un gran impacte a la biodiversitat marina. Els microplàsctics són polímers de plàstic d’una mida microscòpica, menys de 5 mm, que s’introdueixen dintre de la cadena tròfica començant per la base, el plàncton, com en els grans depredadors, arribant a crear grans problemes per a la salut dels organismes. Fins i tot pot arribar a ocasionar-los la mort, no només per la seva ingesta i possibles obturacions digestives, sinó perquè també s’exposen als additius químics associats a la fabricació de microplàstics i de manera addicional a les substàncies tòxiques que s’enganxen a les partícules de plàstic.

A més, els microplàstics són bioacumulables, és a dir, una vegada entren a la cadena tròfica es va acumulant nivell a nivell, des del plàncton que consumeixen aquestes partícules, a una sardina que s’alimenta de zooplàncton que alhora serà consumit i probablement arribar a afectar a la salut humana. Per això mateix representa un greu problema ambiental que requereix atenció i control per part d’autoritats ambientals competent.

La ZEC del Maresme, a més a més, es tracta d’un espai marí dintre de la xarxa Natura 2000 que presenta un elevat interès de conservació, ja que acull una important praderia de posidònia, fanerògama marina que genera els ecosistemes marins més importants de la Mediterrània. Moltes espècies marines troben els nutrients necessaris per a la seva supervivència en aquestes praderies, així com un hàbitat adequat entre els seus rizomes i fulles. També és una àrea de posta i cria de diferents espècies. És rellevant ressaltar la gran importància biològica que representa per a tothom gràcies al procés de fotosíntesi que realitza: contribueix absorbint grans quantitats de diòxid de carboni a l’atmosfera i produint grans quantitats d’oxigen. Hi ha estudis que han demostrat que genera igual o més oxigen que la selva amazònica, anomenant-la el “pulmó del Mediterrani”, per la qual cosa la presència d’aquesta planta marina és un indicador que l’entorn marí presenta una bona qualitat i un bon estat de conservació.

Els resultats de la campanya oceanogràfica afirmen que la Zona d’Especial Conservació del Maresme presenta grans nivells de població planctònica, corroborant així la gran importància i interès biològic de la zona per les praderies de posidònia que presenta. És preocupant la presència de microplàstics distribuïts al llarg de tota la zona, indicant la gran problemàtica de contaminació que estan patint els nostres mars i oceans i evidència la necessitat de continuar estudiant l’àrea per poder presentar una proposta de revisió de la protecció establerta, per arribar a determinar un augment de protecció de la zona per a la seva conservació.