RECERQUES SOBRE MORBILIVIRUS

El Morbilivirus de dofí, DMV (Delphinid distemper virus), és un virus que afecta a diferents espècies de dofins i, especialment, al dofí llistat (Stenella coeruleoalba), el dofí mular (Tursiops truncatus), el dofí comú (Delphinus delphis),i el cap d’olla negre (Globicephala melas). Aquest virus va ser el causant d’una epidèmia que, entre els anys 1990 i 1992 va causar la mort de milers de dofins llistats en tot el Mediterrani. Durant aquesta epidèmia, en les costes espanyoles van encallar un total de 446 dofins entre els mesos de juliol i desembre de 1990.

El morbilivirus provoca lesions multiorgàniques, principalment en els sistemes respiratori i nerviós, causant una mort segura i ràpida. És molt contagiós, la qual cosa, unit al fet que el dofí llistat es mou normalment en grans grups, pot fer que s’afectin gairebé simultàniament molts individus, causant greus epidèmies. Per aquesta raó, des de la Fundació CRAM i en col·laboració amb Mariano Domingo (Catedràtic d’Anatomia Patològica en la Universitat Autònoma de Barcelona i Director del Centre de Recerca i Sanitat Animal), s’investiga sobre aquesta malaltia per a conèixer millor com afecta a les poblacions de dofins del Mediterrani i poder buscar solucions en un futur. En totes les necropsies, es prenen mostres per a fer proves específiques d’identificació del virus,com la immunohistoquímica. Aquesta tècnica consisteix a introduir en una mostra de teixit de l’animal a analitzar, un anticòs específic per al virus. A l’anticòs va unida un enzim que reacciona al contacte amb les proteïnes del virus, canviant el seu color i fent visible aquesta reacció al tècnic. A més, en molt casos també es constaten resultats realitzant proves de PCR (Reacció en cadena de la polimerasa).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Intrevista a Mariano Domingo, Director del CRESA, especialista en Morbilivirus